Privacyverklaring

Hieronder leest u ons privacybeleid.

Privacyverklaring Stichting ZO

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Stichting ZO geleverde diensten.
Stichting ZO, gevestigd Ambtmanstraat 10, 4001 MC te Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en u aan ons verstrekt

Stichting ZO gebruikt gegevens om zo correct mogelijk de werkzaamheden van Stichting ZO uit te
kunnen voeren. U en/of de verantwoordelijken van de deelnemers hebben ons deze gegevens
verstrekt. De gegevens die Stichting ZO nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de
begeleidingswerkzaamheden die door Stichting ZO in ieder geval en ten minste worden verwerkt,
betreffen:

 • Voorletters, voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Adresgegevens (straatnaam + postcode + huisnummer)
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Contactgegevens van contactpersonen (ouders + familie + begeleiders + mentoren)
 • Gegevens van de huisarts (naam + woonplaats +telefoonnummer)
 • Gegevens van de tandarts (naam + woonplaats
 • Gegevens in het Persoonlijk Plan:
  -Hulp- en begeleidingsvragen
  – Doelen en evaluatieverslagen
  – Incidentenverslagen
  – Voorgeschiedenis
  – Testgegevens waar nodig (bijv. IQ-test)
  – Medische gegevens
  – Medicijngebruik
  – Bijzonderheden van het gedrag (van de deelnemer)
  – Andere gegevens die van belang zijn voor de begeleiding van de persoon in kwestie

Verzamelen, bewaren en beveiliging

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens welke door u aan ons verstrekt wanneer u van onze
diensten gebruik maakt. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.
Stichting ZO hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
Stichting ZO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige
andere vorm van onrechtmatige verwerking. Iedereen werkzaam bij Stichting ZO is verplicht tot
geheimhouding van die gegevens. In het geval Stichting ZO gebruik maakt van diensten van derden,
zal Stichting ZO afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

De duur van het bewaren van persoonsgegevens

Stichting ZO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor Stichting ZO de gegevens gebruikt.

Regels bij verwerken van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting ZO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Stichting ZO zich het recht
voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de
laatste stand van zaken.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage, correctie of beperking van uw persoonsgegevens. U kunt contact met op
opnemen met daarin uw exacte verzoek. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage van uw
persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik
neem dan contact met ons op.
Stichting ZO is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze
privacyverklaring is de basis. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons via
dagbesteding@stichtingzo.nl.
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018
Stichting ZO
Ambtmanstraat 10
4001 MC Tiel
C. J. Herschel

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus? Klik dan hier